Privacy Reglement en Cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen wij iedere informatie die u aan ons verstrekt. Voor het verrichten van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze site. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Dit privacy reglement beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, verwerken en beschermen. 

1Kapper.nl is één van de handelsnamen van ICT Solutions Groningen bv.

ICT Solutions Groningen ontwikkelt en exploiteert websites en andere applicaties om online reserveren mogelijk te maken bij voornamelijk de beauty en wellness branche. Deze diensten worden direct via onze websites aangeboden of ook via andere online platformen zoals via websites van de salons of sociale media.

Daarnaast ontwikkelen en exploiteren wij webbased kassa systemen. Dit privacy reglement is van toepassing op alle diensten van ICT Solutions Groningen.  

Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld aangezien wij ons er bewust van zijn dat u vertrouwen in ons stelt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Beheer en verwerking van persoonsgegevens:

Wanneer u zich als deelnemer via deze website registreert of wanneer de salon waar u een bezoek aan heeft gebracht u als deelnemer registreert, wordt er een gebruikersaccount aangemaakt. Bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres, zullen van u worden gevraagd. Deze persoonsgegevens worden beveiligd door ons verwerkt en gebruikt om de reservering bij de salon uit te kunnen voeren. 

Daarnaast kan de salon, waar u een bezoek aan heeft gebracht, via deze website ook gegevens van u bijhouden die betrekking hebben op de reservering en die belangrijk zijn voor een eventueel volgend bezoek aan de salon. Dit alleen met doel om de dienstverlening hoog te houden. 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen account op 1Kapper.nl te beheren. Wanneer u inlogt met uw accountgegevens, stellen wij u in staat om uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen, uw afspraken (in de toekomst en in het verleden) in te zien, eventuele gezinsleden te registreren of uw accountgegevens te wissen. 

Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te veranderen. 

Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via het internet altijd bepaalde risico's verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen. 

Het is altijd mogelijk om uw deelname van onze website te beëindigen door uw gebruikersaccount te verwijderen. Dit kunt u doen, wanneer u bent ingelogd, onder “Mijn gegevens”. Onderaan de pagina klikt u op “Verwijder mijn account”. 

Communicatie:

Het kan voorkomen dat wij in contact met u komen. Na het maken van een afspraak bij een salon, sturen wij u een bevestiging per e-mail van de gemaakte afspraak. Tevens sturen wij u een herinnering van de afspraak circa 24 uur voordat u wordt verwacht in de salon. Verder kunnen wij of de salon contact met u op te nemen (via de e-mail of de telefoon) om de volgende redenen:

* de salon of 1Kapper.nl moet reageren op een verzoek die u heeft gemaakt.

* de salon of 1Kapper.nl moet reageren op een vraag die u heeft gesteld.

* de salon of 1Kapper.nl heeft een vraag die betrekking heeft op uw gemaakte afspraak via de website.

Verder gebruiken wij uw (persoons)gegevens voor de administratie en afhandeling van uw boekingen.

Openbaar maken van gegevens:

Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt, worden door ons opgeslagen op onze eigen servers in Nederland of op die van een derde partij. In overeenstemming met de Europese databeschermingswetten hebben wij solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen.

Alleen geautoriseerd personeel van 1Kapper.nl en medewerkers van de geboekte salon(s) hebben toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk. Het personeel is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Primair worden uw gegevens verwerkt in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst met een van de deelnemende bedrijven. Daarnaast kan de salon waarbij u geboekt heeft uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden zoals het verzenden van eventuele nieuwsbrieven.

De salons die zijn aangesloten bij 1Kapper.nl en die boekbaar zijn via de website van 1Kapper.nl zien wij als onze partners. Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft u toestemming dat onze partner, waarbij u bent aangemeld, uw persoonsgegevens mag gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief per post of e-mail met informatie en/of aanbiedingen over producten en/of diensten. Indien u een account bij 1Kapper.nl heeft, verklaart u zich akkoord met deze doeleinden.

Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij ons aan deze wettelijke verplichting houden. Daarnaast behouden wij ons het recht om persoonlijke informatie te gebruiken voor het ontdekken en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

Cookies:

Als u informatie bekijkt of download op onze website kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn stukjes informatie die een site op de harde schijf van uw computer overzet voor registratiedoeleinden. Het gebruik van cookies is de norm in de branche en op de meeste grote sites zult u dan ook cookies aantreffen. Dankzij deze cookies wordt het gemakkelijker voor u om via deze website in te loggen en sneller en efficiënt gebruik te maken van deze website. Ook zijn wij in staat de informatie af te stemmen op uw voorkeuren en zien wij welke gedeelten van de site het meest bezocht worden. Wij gebruiken cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de site. Op de site kunnen zogenaamde links staan naar sites die niet van 1Kapper.nl zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dergelijke sites met privacy omgaan.

Uw webbrowser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezocht website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk.

Mobiele apparaten:

Wij hebben (gratis) apps voor meerdere mobiele apparaten en bieden een speciaal voor mobiele apparaten aangepaste versie van onze reguliere website. Deze apps verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie op dezelfde manier als onze website en stellen u in staat, met uw toestemming, om kapsalons in de buurt te vinden.

Uw rechten:

U heeft het recht om de persoonlijke informatie die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen door een e-mail te sturen naar info@1kapper.nl. Zet “Aanvraag persoonlijke informatie” in het onderwerpveld en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen. Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen.

Wijzigingen en contact:

1Kapper.nl behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in dit Privacy Reglement aan te brengen. Elke verandering zal worden geplaatst op de website en “waar nodig en indien mogelijk” via notificatie per e-mail. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy informatie te raadplegen.

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en dit Privacy Reglement zijn welkom en dienen te worden gericht aan 1Kapper.nl, De Gast 27, 9801 AA, Zuidhorn.

U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar info@1kapper.nlof bellen met 085 - 016 09 08

© Copyright 2017 1Kapper.nl Nederland; alle rechten voorbehouden

 

 Algemene Voorwaarden 1Kapper.nl

Ten aanzien van de Dienstverlening van de website www.1Kapper.nl gelden de volgende voorwaarden en alle van toepassing zijnde wettelijke regels.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van 1kapper.nl, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Gebruiker: iedere (rechts)persoon die gebruikt maakt van de diensten van 1kapper.nl. die via het internet worden aangeboden.

1.3 Dienst(en): de Dienstverlening op de Site bestaande uit het verstrekken van informatie over bedrijven, de mogelijkheid tot het maken van een afspraak door een Gebruiker bij een Bedrijf.

1.4 Bedrijf: het Bedrijf met wie 1kapper.nl een overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de Site en de Diensten.

1.5 1Kapper.nl:
website/Dienst in eigendom van ICT Solutions Groningen bv, handelend onder de naam: 1kapper.nl

1.6 Aansluiting:
de mogelijkheid om met daartoe geschikte apparatuur gebruik te maken van de Diensten en de eventuele aanvullende Diensten.

1.7 Site: de website www.1Kapper.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Site en de Diensten en alle eventuele aanbiedingen van 1kapper.nl. Door gebruik te maken van de Site en de Dienst, aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de Site beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2.3 1Kapper.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.4 1Kapper.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Gebruiker van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 1kapper.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.6 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

2.7 1Kapper.nl levert aansluitingen op verscheidene netwerken die verschillen voor wat betreft techniek, de te gebruiken apparatuur en gebruiksmogelijkheden. Met een aansluiting kan slechts gebruik worden gemaakt van het netwerk waarvoor de overeenkomst is gesloten.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 1Kapper.nl heeft de inhoud van de Site en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een aantal onderdelen van de Site en Diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend de gegevens van het Bedrijf, is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 1kapper.nl draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.

3.2 1Kapper.nl biedt de Site, de Diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert 1kapper.nl niet:

• dat de informatie op de Site juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
• dat de Site ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
• dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.


3.3 de Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Sites van derden. 1kapper.nl heeft geen zeggenschap over deze Sites. 1kapper.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Sites.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 1Kapper.nl is gerechtigd de Site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens 1kapper.nl ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

5.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens (die benodigd zijn voor het maken van een afspraak) aan 1kapper.nl dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

5.2 1Kapper.nl heeft het recht om een kapsalon die niet (meer) online boekbaar is te blokkeren (niet meer te tonen) zonder dat de kapsalon recht heeft op restitutie van eventuele puntentegoeden.

5.3  Een kapsalon die gebruik maakt van het online agendasysteem van 1Kapper.nl heeft geen recht op restitutie van eventuele puntentegoeden bij beëindiging van gebruik van het online agendasysteem. Geldigheid van de aangekochte punten vervallen automatisch 1 jaar naar aankoop.

Artikel 6 Privacy

6.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient 1kapper.nl persoonsgegevens te verzamelen. 1kapper.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 Het op de Site opgenomen Privacy Reglement is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door 1kapper.nl verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de Site wordt verspreid.

Artikel 7 Spam/harvesten

7.1 Het gebruik van gegevens van bedrijven die via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen en/of adresgegevens van bedrijven is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruikmaken van de Diensten van 1kapper.nl. Het is onder geen beding toegestaan de gegevens van de bedrijven te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

• het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, post of anderszins met (een) bedrij(f)ven, althans het direct of indirect promoten van de goederen, Diensten en/of ondernemingen;
• iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
• gegevens van bedrijven te verzamelen om welke reden dan ook.


7.2 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van 1kapper.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 8 Wachtwoord

8.1 Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart 1kapper.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 1Kapper.nl

9.1 1Kapper.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van 1Kapper.nl, tot een maximum bedrag van € 500,-.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van 1Kapper.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is 1Kapper.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst dan wel de Site.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.

© Copyright 2017 1Kapper.nl, Nederland, alle rechten voorbehouden.

ICT Solutions Groningen B.V.
De Gast 27
9801 AA  Zuidhorn
T. 085 - 016 09 08
E. info@1kapper.nl
W. www.1kapper.nl

Wij verwerken meer dan
1.000.000 afspraken per jaar

Eenvoudig online reserveren
1kapper.nl de nummer 1 van Nederland

1Kapper.nl

Contact
Copyright 1Kapper 2021